Jdi na obsah Jdi na menu
 


 V roce 1873 byl vydán zákon o založení dobrovolných hasičských sborů. Tehdy se někteří občané Červené Vody vedeni starostou obce Janem Kubeckem pokusili založit hasičský sbor. Jejich snaha ztroskotala na nedostatku finančních prostředků. Přesto byl založen přípravný hasičský výbor, který si zvolil za svého předsedu Ferdinanda Schmieda a místního poštmistra za jeho zástupce.

 Ustavující schůze hasičského sboru se po dvouletých přípravách uskutečnila pod vedením prozatímního předsedy F. Schmieda dne 13. června 1875 v kavárně č. 157 za velké účasti místních občanů. Na této schůzi byl přečten a vysvětlen zákon o zřízení hasičských jednot. Návrh na zřízení hasičského sboru přijali všichni přihlášení členové jednohlasně.

 Tento spolek měl tehdy hejtmana, který velel při zásahu u požáru a zároveň měl za úkol provádět výcvik členů. Proto také byl volen hasičským výborem. Úkolem obecního výboru (členské schůze) bylo volit předsedu, který veškeré schůze vedl. Toto ustanovení trvalo až do roku 1901. Provizorní vedení spolku mělo tehdy následující složení: kapitán – učitel Josef Seidl, zástupce kapitána – Ferdinand Richter, pokladník – Hugo Puschmann

 Dne 18. června 1875 se konalo první cvičení ve skupinách a 22. června t.r. již cvičilo celé družstvo pohromadě . Při této příležitosti byly stanoveny jednotlivé úkoly 11 členům družstva. Po ukončení tohoto cvičení se konala výborová porada týkající se vybavení hasičů . Cvičení a školení hasičů se konalo 2x až 3x týdně . Na první výborové schůzi dne 20. července 1875 se stal červenovodský sbor členem Centrálního svazu hasičů pro Moravu a Slezsko . Spolek obdržel také právoplatné směrnice.

 Na den delegátů v Šumperku byli vysláni dva členové sboru a to : zástupce kapitána F. Richter a skupinový vedoucí Vilém Fiebich .

 Dne 30. srpna 1875 získal spolek veškerou hasičskou výzbroj a žebříky . Za zmínku také stojí , že kapitán a velitel sboru se zasloužil o vznik hasičské kapely. Hudební nástroje byly zakoupeny z dobrovolných darů a byly majetkem hasičského sboru .

 Celkem bylo v roce založení registrováno 88 činných členů .Od založení sboru až do začátku první světové války se rozvíjela činnost hasičského sboru k plné spokojenosti červenovodských občanů. Počet jeho členů neustále vzrůstal a pohyboval se kolem 150 členů .

 Je také zajímavé, že místní hasiči se zúčastnili stíhání loupežníka a zločince Schimáka, v okolí obce byly rozestavěny hlídky hasičů a dne 29. července 1888 byl Schimák zajištěn četníky v hostinci „K městu Vídni„ , který byl v majetku pana Seidla.

 Roku 1889 dne 5. května odpoledne udeřil blesk do místního kostela . Rychlým zásahem hasičů byl oheň rychle zlikvidován , takže k požáru nedošlo.

  Dne 22. května 1889 v 11 hodin dopoledne vypukl hrozný požár ve Štítech. Při tomto velkém požáru shořelo 33 domů , kostel , hejtmanství a 19 stodol . Červenovodští hasiči přišli na pomoc se dvěma stříkačkami .

 Roku 1895 dne 7. března vyhořel domek Štefana Vogla i přes rychlý zásah hasičů . Při tomto požáru zachránil člen hasičského sboru Adolf Vogl čtyři děti , které z plamenů vynesl oknem .

 V roce 1899 se místní hasiči zúčastnili slavnostního zahájení provozu trati Dolní Lipka – Štíty .

Roku 1908 se v naší obci začal zavádět vodovod. Obecní a hasičská komise určila místa na výstavbu hydrantů. 19. října bylo předáno 32 hydrantů hasičskému sboru za účasti vedení obce. Koncem října se konalo velké cvičení , na kterém byly poprvé všechny hydranty vyzkoušeny.

 Roku 1914 vypukla první světová válka . Mnoho členů hasičského sboru muselo narukovat. Proto obec provedla velký nábor , ve kterém získala 28 členů , kteří museli být nově vyškoleni. V témže roce byl v Červené Vodě zaveden telefon .

 Po vzniku Československé republiky činnost hasičů v Červené Vodě pokračovala ještě intenzivněji než dříve. V roce 1925 oslavoval hasičský sbor 50. výročí svého založení. V tomto roce si sbor nechal vytisknout kroniku v tiskárně v Zábřeze. Tato kronika byla před vytištěním psána ručně. Zemský svaz hasičů předal při příležitosti 50. výročí založení hasičského sboru 44 členům čestné diplomy za 25 , 40 a 50letou činnost .

 Hasiči měli od roku 1875 do 1. června 1925 poplach 212krát. Celkem se zúčastnili likvidace 97 velkých i malých požárů, byli u jednoho lesního požáru a u 5 přírodních katastrof. Za tuto dobu bylo uskutečněno 44 velkých hasičských cvičení.

 Zprávy o největších požárech v naší obci a okolí od roku 1875 do roku 1925 jsou uvedeny v následujícím přehledu:koc-1.jpg

Mlýnský Dvůr 3x

Horní Orlice 1x

Dolní Orlice  3x

Březná 1x

Králíky 6x

Heroltice 1x

Moravský Karlov  10x

Štíty 4x

Písařov  1xkoc2.jpg

Šanov  7x

Horní Boříkovice  2x

Dolní Boříkovice  9x

Bílá Voda  10x

Lesní požáry 1x

Přírodní katastrofy 5x

 

 V Červené Vodě provedli hasiči v prvních 50 letech 39 zásahů, z nichž 18 nebylo úspěšných. V této zprávě vidíme ve zkratce věrohodný obraz vývoje hasičského sboru v Červené Vodě během prvních 50 let svého trvání. Z tohoto přehledu je zřejmé, že každé vedení hasičského sboru se snažilo pomáhat ze všech sil při likvidaci všech požárů a přírodních katastrof, které v obci a v okolí vznikly a vykonávali svoji dobrovolnou práci k plné spokojenosti občanů.

 

 Závěrem tohoto přehledu 50leté práce citujeme poselství , tehdejšího velení dobrovolného hasičského sboru v Červené Vodě:

 

 Vážení přátelé a kamarádi !

 Na konec naší zprávy vyslovujeme ještě jednou srdečné přání pro náš sbor a to, aby toto dílo humanity, kterému bylo věnováno tolik úsilí, bylo dále společně pěstováno, zachováno a doplněno. Chtěli bychom, aby vždy naši muži, kteří by se do této ušlechtilé služby zapojili, předávali postupně svůj rozum a zkušenosti dalším. Chceme, aby naše práce byla vždy úctyhodná a vedla vždy k užitku našich spoluobčanů a k blahobytu naší vlasti.

Velení dobrovolného hasičského sboru

V Červené Vodě roku 1925

 

 Od roku 1925 nemáme, bohužel, žádné zprávy o činnosti hasičského sboru v Červené Vodě. Víme jen, že roku 1925 byla vybudována nová požární zbrojnice v horní části Červené Vody. Při této příležitosti byla konána velká oslava, které se zúčastnily hasičské jednotky z celého okolí. Přestože evidence členů i kronika byly v Červené Vodě velice pečlivě vedeny, tyto dokumenty se vinou válečných událostí nezachovaly. Bohužel se nezachovaly žádné zprávy ani v ústním podání , protože po skončení 2. světové války byl proveden odsun německého obyvatelstva a začala se psát nová kapitola historie nejen Červené Vody, ale i požární ochrany v obci. Víme jen , že koncem 30. let zakoupil hasičský sbor v Červené Vodě požární automobil značky

„ Mercedes „ a novou motorovou stříkačku. Ta se v revolučních dnech v květnu 1945 ztratila.

 

  

 Počátky činnosti českých požárníků

 

 První čeští osídlenci přišli do Červené Vody roku 1945. Požárníci byli první zájmovou organizací, která se v Červené Vodě sdružila. Nově přišli osadníci si byli dobře vědomi důležitosti požárního sboru pro klidný rozvoj obce, a proto se začali organizovat brzy po přechodu.

 Dne 12. května 1946 se sešlo prvních devět nadšenců v místním hotelu, aby obnovili činnost hasičského sboru v Červené Vodě. Byli to jmenovitě tito občané: Rudolf Čížek, František Berka, František Vicenec, Josef Bubík, Ladislav Šubrt, František Vogl , Jaroslav Večeř, Václav Vorlíček a Eduard Šmíd .

 Jmenovaní byli většinou všichni již dříve organizováni v hasičských jednotkách v obcích, odkud do Červené Vody přišli. To vysvětluje jejich velký zájem o znovuobnovení činnosti již českého požárního sboru. Na ustavující schůzku se dostavil také náčelník obvodu br. Petr Šula z Crhova, který zde jednal o nutných materiálních a finančních potřebách při obnově činnosti požárníků. Zároveň přítomným oznámil , že Požární sbor Červená voda patří do třetího hasebního obvodu okresu Zábřeh. Také jim předal výtisk nových stanov dobrovolných požárních sborů. Poté byly provedeny prozatímní volby do doby, než bude svolána první členská schůze.

 

 

Funkce byly rozděleny takto:koc3-ruc.jpg

 Starosta sboru - Čížek Rudolf

 Místopředseda - Berka František

 Náčelník - Bubík Josef

 Místonáčelník - Vorlíček Václav

 Jednatel - Šubrt Ladislav

 Pokladník - Vogl František

 Zbrojmistr - Vicenec František

 

 Na závěr této schůzky popřál náčelník obvodu požárního sboru mnoho úspěchů v jejich činnosti a vyslovil přesvědčení, že požárníci co nejdříve svolají první schůzi, uskuteční řádné volby a zahájí výcvik požárních družstev. Poté byla tato dnes již historická schůzka ukončena.

 

 Koncem ledna 1946 převzal výbor požárního sboru zbrojnici a požární auto od Němce Katzera.

Dne 20. ledna 1946 odjela delegace červenovodských požárníků na okresní valnou hromadu organizace hasičských jednot do Zábřehu.

 29. ledna 1946 svolal první výborovou schůzi v místnosti hostince „Koubek„ za přítomnosti všech členů prozatímního výboru. Na této schůzi bylo rozhodnuto svolat první veřejnou členskou schůzi na den 3. února. Tato členská schůze se konala v hostinci E. Šmída za přítomnosti 20 zájemců, kteří vstoupili do řad dobrovolných požárníků. Nové členy přivítal starosta br. Čížek, podal také stručný výklad k myšlence o práci a významu sboru, který zahájil svoji činnost. Poté byly provedeny první řádné volby požárního výboru. Funkce starosty, náčelníka a některé další zůstaly beze změny, do ostatních funkcí byli zvoleni noví členové.

 Uvádíme přehled prvního oficiálního výboru požárního sboru v Červené Vodě :

Starosta  - Čížek Rudolf

Místostarosta  - Berka František

Velitel  - Bubík Josef

Zástupce velitele  - Králíček Františekkoc4.jpg

Náměstek velitele -  Čermák Jindřich

Jednatel  - Šubrt Ladislav

Pokladník  - Vogl František

Tiskový referent  - Doležal František

Matrikář  - Vorlíček Václav

Strojmistr - Hroch Alois

Zbrojmistr - Vicenec František

Revizoři účtů  - Knápek Josef , Ohlídal Antonín , Šubrt Jaroslav

 

 Všichni zvolení své funkce přijali a slíbili je poctivě a svědomitě vykonávat.

 

SDH Červená Voda od roku 1946:

 První pořádanou akcí SDH byl požárnický ples v sále místního kina.

 8. května 1945 v odpoledních hodinách se přehnala přes území severní Moravy veliká bouře, při které v Červené Vodě a okolí blesky zapálily čtyři objekty: tírnu lnu v Červené Vodě, obytný domek v Moravském Karlově, domek v Bílé Vodě a obytný dům v Březné.

 V druhé polovině května byla zakoupena sborem nová motorová stříkačka.

 V roce 1946 měly požárníci ještě jeden zásah u požáru domku na č.14 v Šanově.

 V tomto roce bylo uskutečněno celkem 15 členských a 5 výborových schůzí. Sbor uspořádal mimo plasu ještě dvě taneční zábavy.

 12. ledna 1947 byla konána první výroční členská schůze.

  10. března 1947 byl proveden zásah na při požáru rodinného domku č.67 na horní Červené Vodě. O měsíc později vypukl lesní požár na Suchém vrchu, při kterém byly zničeny 4 ha lesa. V témže roce byl proveden ještě jeden výjezd také k lesnímu požáru. I tato akce byla úspěšná.

 Pravidelný výcvik byl prováděn dvakrát týdně a to ve všední den a v neděli odpoledne. V průběhu celého roku byl prováděn nábor nových členů, takže početní stav dosáhl ke konci roku 1947 šedesáti členů.

 V roce 1948 byly opět přezkoušeny všechny hydranty a byly na nich provedeny nutné opravy.

 V roce 1949 někteří členové vystoupili ze sboru ale náborem bylo získáno 6 nových členů. V tomto roce nevznikl v obci a jejím okolí ani jeden požár.

 V roce 1950 byly prvně uskutečněny vyřazovací soutěže požárních družstev. SDH Červená Voda sestavil družstvo které nás mělo reprezentovat. Byli to jmenovitě tito členové: Vogl F., Mareš A., Tejkl A., Urban J., Vicenec R., Urban L., Kohl Z., Švéda M., Štarman J. a Vicenec J.

 5. ledna 1950 byl zvolen nový velitel a to Vogl F. Hned počátkem roku vstoupili do jednoty 4 noví členové.

 Dne 22. března 1950 vyhořelo hospodářství pana Skalického. I přes rychlý zásah se nepodařilo toto hospodářství zachránit a lehlo popelem.

 Začátkem padesátých let se utvořila první družstva žáků.

 30. dubna 1951 zasáhli požárníci při lokalizaci stodoly pana Gruse.

 V roce 1954 se sbor zúčastnil likvidace požáru na Březné. V témže roce byl zvolen novím velitelem br. Mareš a jednatelem br. Štarman J.

 Roku 1955 byly v Červené Vodě dva požáry a to 1.února vyhořel domek v horní části obce a pak 29.května vyhořela zemědělská usedlost ve střední části obce. V tomto roce bylo provedeno 15 praktických cvičení. Dne 4. července byla uskutečněna veřejná ukázka zásahu pro občany naší obce. Na výroční schůzi byl zvolen novým předsedou br. Bartášek Ant. St..

 25.února 1957 se požárníci účastnili lokalizace požáru v místní prodejně textilu.

 29.července 1958 se přes Červenou vodu přehnala silná bouře, která způsobila místní záplavy.

 17.května 1960 v 18 hodin byla bleskem zapálena zemědělská usedlost č. 9

 V roce 1961 vznikl požár obytného domu pana Kouřila v horní části obce. V témže roce vznikl požár stodoly u zemědělské usedlosti v horní části obce.

 V roce 1963 vznikl požár kravína v horní části obce.

 Roku 1965 vyhořely dílny ČSSS.

 V roce 1965 byl místnímu sboru přidělen požární automobil Tatra 805. V témže roce se v Červené Vodě budovalo nové koupaliště.

 25. prosince 1966 v v nočních hodinách vyhořel rodinný domek ve střední části obce.

 V roce 1969 dostal sbor novou motorovou stříkačku. Koncem šedesátých let činnost sboru téměř ustává vlivem slabé členské základny.

 V roce 1970 byl proveden nábor nových členů, kteří se velikým elánem pustili do práce. V těchto letech dosáhl sbor největšího rozmachu. Byly uvolněny peníze od tehdejšího MNV na rekonstrukci požární zbrojnice. Po dokončení rekonstrukce byla získána tolik potřebná klubovna.

 V roce 1973 převzala naše jednota od MNV do vlastní správy areál místního koupaliště.

 V roce 1974 vzniklo při našem požárním sboru družstvo žen.

ds16.jpg

 

 

Jmenný seznam členů požárního sboru v Červené Vodě v roce 1975

 

Složení výboru: předseda – Černohous Václav

místopředseda – Koubek Jaroslav

čestný předseda – Bartášek Antonín st.

velitel – Patloka Jaroslav

zástupce velitele – Večeř Zdeněk

jednatel – Steinerová Gertruda

pokladník – Marešová Marta

pol.vých.referent – Knápek Františekflader.jpg

materi.tech.referent – Folbrecht Jiří

kulturní referent – Macek Jan

referent CO – Štarman Josef

preventista – Kulhánek Petr

vedoucí mládeže – Chládek Bořivoj, Bartášek Antonín ml.

revizor – Ševců Alfons, Pohl Jan, Tejkl Antonín

strojmistr – Bartášek Miroslav

člen výboru – Dražil Vladimír

 

Členové sboru: Vorlíček Václav, Blažek Miroslav, Vogl František, Kubíček Jiří, Stejskal Leopold, Pavlas Drahomír, Šubrt Ladislav, Rouča Václav, Urban Josef, Topič Josef, Daniš Josef, Schvarz Jan, Heger Bedřich, Ptáček Lubomír, Bartoš Ladislav, Weglarz Jan, Pejchal Mojmír, Kubelka Lubomír, Bartoš František, Podzimek Josef, Rouča Jaroslav, Minář Pavel, Vogl Josef, Urban Ladislav, Bittner Josef, Verner Jan, Frais Stanislav Gubka Antonín, Mareš Petr, Danišová Alena, Brauner Josef, Černohousová Marie, Černohous Jiří, Bílková Alena, Seichter Josef, Gubková Drahomíra, Valenta Miloš, Moravíková Naďa, Ohlídal Miroslav, Franková Zdena, Ohlídal Zdeněk, Francová Ludmila, Bradler Bedřich, Štarmanová Věra, Vorličková Marie, Seichtrová Oldřiška.

 

 Od roku 1975 do roku 1996 se dochovaly jen kusé informace o našem sboru. Nebyla nalezena žádná kronika, ze které by se daly tyto informace čerpat. Proto zde uvedeme jen stručný výčet činnosti z těchto let.

 V průběhu těchto let bylo na koupališti vybudováno pódium, volejbalové hřiště, vydlážděny prostory okolo bazénu, budovala se zděná udírna a dvě místnosti které navazují na převlékárny a WC. Byla prováděna údržba celého areálu koupaliště.

 Byly prováděny drobné opravy horní i dolní zbrojnice, pořádaly se různé kulturní akce, samozřejmě se vyjíždělo k požárům a k různým událostem ke kterým jsme byly přivoláni a v roce 1985 byl našemu sboru přidělen požární automobil A 30 K DVPS-12. Do této doby náš sbor využíval požární automobil Tatra 805.

 16. května 1996 jsme získaly do zápůjčky automobil A 31 K CAS – 8. Tento automobil byl spolu s A31K DA - 12 umístěn do bývalé kotelny u panelových domů, kde bylo zajištěno vytápění v zimních měsících.

 V roce 1997-98 byla vystavěna nová zbrojnice, která nám byla předána v prosinci 1998 do užívání. 

 Bývalá hasičská zbrojnice byla od jara 1998 členy SDH přebudována na hasičské muzeum. Tato budova, byla nově omítnuta a natřena. Byla instalována nová elektroinstalace v celém objektu. Po vymalování bývalé garáže a patřičném úklidu, byla dovezena a instalována historická technika. Tyto práce, byly dokončeny v předvečer Červenovodské poutě. Následující den 20.9.1998 již mohlo naše muzeum přivítat první návštěvníky. Kdo se přišel podívat, nelitoval, neboť bylo vskutku co obdivovat. V tuto pouťovou neděli muzeum navštívilo více než 350 lidí. Do tohoto muzea, jsou neustále doplňovány různé exponáty, které se podaří odkoupit od různých sborů a nebo jsou nám darovány našimi příznivci.

 

JSDHO Červená Voda

 

 Dne16.května 1996 bylo do zápůjčky od HZS Ústí nad Orlicí předáno nové hasičské vozidlo A31K CAS-8.

cas.jpg

 

1.6.1996 byla zřízena usnesením obecní rady č.242 ze dne: 21.5.1996 Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO). Do čela této jednotky byl 16. září 1996 zastupitelstvem obce Červená Voda jmenován jako velitel Jaromír Klimeš. Po té byly jmenováni ostatní členové celé jednotky.

 

 • velitele jednotky: Jaromír Klimeš, ( + strojník a obsluha motorových pil)
 • zástupce velitele: František Knápek, ( + strojník a obsluha motorových pil)
 • velitel družstva: Tomáš Stejskal, (+ dýchací technika DT)
 •  
 • strojník: Vladimír Urban, (+ obsluha motorových pil)
 • strojník: Martin Klimeš , (+ dýchací technika DT)
 • strojník: Tomáš Fišer, (+ dýchací technika DT)
 •  
 • hasič: Radomír Špárník, (+ dýchací technika DT)
 • hasič: Filip Grežo, (+ dýchací technika DT)
 • hasič: Vít Horníček, (+ obsluha motorových pil,dýchací technika DT)
 • hasič: Kohl Jindřich, (+ dýchací technika DT)
 • hasič: Vogl Pavel
 • hasič: Ladislav Urban

 

 

 Dne 21.12.2015 nám bylo slavnostně předáno nové hasičské vozidlo TATRA 815 TERRA, CAS-20 . Předchozí  vozidlo A31K CAS-8 bylo přesunuto na Dolní Orlici.

tatra.jpg

 

 V lednu 2017 nás náhle opustil velitel jednotky Jaromír Klimeš a na jeho místo byl jmenován Tomáš Stejskal. V současné době vypadá  složení celé jednotky takto : 

 • velitele jednotky: Tomáš Stejskal
 • zástupce velitele, velitel družstva: František Knápek 
 • velitel družstva: Radomír Špárník
 • velitel družstva: Filip Grežo
 •  
 • strojník, hasič: Vladimír Urban
 • strojník, hasič: Tomáš Fišer
 • strojník, hasič: Vít Horníček
 • strojník, hasič: Patrik Roček
 •  
 • hasič: Jindřich Kohl
 • hasič: Ladislav Urban
 • hasič: Pavel Vogl
 • hasič: Jakub Vogl
 • hasič: Jan Morong
 • hasič: Jaroslav Filek
 • hasič: Tomáš Podmanický
 • hasič: Miloš Hubálek